जानकारी

शिर्षक मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
श्रीमान् सचिवज्यूको स्वागत कार्यक्रम (२०७६ भाद्र १८) 09/04/2019 - 16:44 ०७६/०७७ समाचार
जिल्ला दररेट 09/04/2019 - 14:14 ०७६/०७७ निर्देशिका, समाचार
श्रीमान् सचिवज्यूको बिदाई कार्यक्रम (२०७६ भाद्र ११) 08/29/2019 - 10:42 ०७६/०७७ समाचार
अग्रिम आयकर कट्टी विवरण 08/26/2019 - 16:39 ०७५/०७६ अग्रिम आयकर कट्टी.pdf जानकारी, समाचार
माग संकलन गरी पठाइदिने सम्बन्धमा (घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली) स्थानीय तह सबै, ५ नं. प्रदेश 08/19/2019 - 13:51 ०७६/०७७ ऊर्जा.pdf जानकारी, परिपत्र, समाचार
समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा 08/18/2019 - 16:05 ०७६/०७७ समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा.pdf निर्देशिका, समाचार
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग १/३ 08/13/2019 - 10:17 ०७६/०७७ वार्षिक प्रगति १-३.pdf प्रकाशन
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग २/३ 08/13/2019 - 10:16 ०७६/०७७ वार्षिक प्रगति २-३.pdf प्रकाशन
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६ भाग ३/३ 08/13/2019 - 10:12 ०७६/०७७ वार्षिक प्रगति ३-३.pdf प्रकाशन
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) कार्यविधि, २०७६ 08/11/2019 - 13:23 ०७६/०७७ खानेपानी वास कार्यविधि.pdf निर्देशिका