सवारी विधेयकको मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराइदिनुहुन ।