खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता (वास) योजना तयारीको लागि बजेट व्यवस्था सम्बन्धमा ।