वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।