कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु (२०७६ साउन ७ गते भित्र भरी कार्यालयमा दर्ता गर्ने) - नयाँ फर्मेट प्रदेश सरकारले कार्यविधि पास गरेपछि उपलब्ध गराईने