कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक पोर्टल

staff कर्मचारी दरबन्दी तथा पदपूर्ति सारांश

===============================================================================

staff भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बुटवल

===============================================================================

staff यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, मणिग्राम, रुपन्देही

===============================================================================

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी-पश्‍चिम

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तु

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ्ग

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दिया

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गुल्मी

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पा

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, अर्घाखाँची

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, प्यूठान

staff जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रुकुम-पूर्व

staff भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

staff भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ

staff भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके

staff बाणगंगा सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, कपिलवस्तु

staff प्रगन्‍ना बड्कापथ सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, दाङ्ग

staff माडी-लुङ्ग्री कोरिडोर सिंचाइ आयोजना, रोल्पा

===============================================================================

staff पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी

staff पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही

staff पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्यूठान

staff पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ्ग

staff पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके

===============================================================================

staff सडक डिभिजन कार्यालय, शिवपुर, कपिलवस्तु

staff सडक डिभिजन कार्यालय, जस्पुर, प्यूठान

===============================================================================

staff खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

staff खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाल्पा

staff खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, दाङ

staff खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, प्यूठान

staff खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गुल्मी

staff खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बाँके (अस्थायी)

===============================================================================