कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मिति २०७७/०५/१८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका नेपाल ईन्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उप-समूह, अधिकृतस्तर सातौं/आठौं, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदका कर्मचारीहरुको विवरण

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण