सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाईन फाराम दर्ता सम्बन्धी यस मन्त्रालयबाट भएका निर्णयको जानकारी

प्रगति विवरण

report

 

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण

स्थानीय तहको सम्पर्क विवरण